Now Reading
“Kite Muthya” na Peter Ngila

“Kite Muthya” na Peter Ngila

F16 endless


Mayanoaa. Ukuu woo munene ndwametikilasya kwona myau yaku na kumanya kana ivu yaku niyaumaa. Wasyaisye iulu itina waku ukutani wa mbuluu woona visa ya ithe wake. Weew’ia wia munene; ithe wake o nayu no munene wa asikali mukie.

Mundu ndatililaa andu akuu.

Umae waku niwavevuukie. Niwakooie ikooa yitevo na ookila kuma kivilani kyake kya muumbo. Wasya wake niwathiliile na wethukiisya nesa. Wasyaise ithe waku na andu make mailye ngaliko ya kw’oko kwa aka na ala ma mwendwa waku kwa aume. Umau niweekie kaluvu nzeleni wakwete kuma kikuuni.

Akunie nguku na atwila nthi; iulu wa mukeka wai wa langi mweu na mwiu.

“Kathitu, kundia vau.”

Itwila nthi!

“Naku Mukui.”

Itwila nthi!

“Aa umau maitu, kundiai vau. Nengei syana syenyu thayu. Nzoka na Nthambi maendee kwiyumbanisya kyalo me vamwe utuku wa umunthi.”

Matwila nthi maingi ma kaluvu

Ivu yaku niyauumie ingi. Niwaathimuie na weekunza nundu wa uthithu. Niwaemiwe ni kweteela mbee wa vau; na weeka simu yaku ta yaia yi muvukoni. Niwamyumisye na atumia masengw’a ni simu yaku nene ya Samsung.

Mwendwa waku niwauveneisye. Uthyu wake mweu wesaa kutuma uu waku umanyika. Matau make manake meekunzia nesa. Ekiite suka ndaasa; nzwii yake amyovelete itina wa kyongo kyake. Weew’ie kumukumbatilya, lakini walilikana vala wai. Ndwautonya kumiisya mwonane na mwendwa waku mwi eli kyathi kyathela.

Wasyaisye simu yaku na waungama.

“Ikaangi, neena nundu ninaunenga mwanya,” itheaku niwautavisye. Ila waungamie sati yake nzau niyawakwatiwe ni langi ula wai ukutani utanamba kunyaa. Inyaaku niwookilile kuma kivilani kyake na avangula itheaku.

“Nienda kulatya aeni makwa,” niwaneenie na Kisungu. Andu oonthe ala mai vau nyumba nimasyaanisye kwonany’a kumaaluka kwaku katikati wa umbano ta kwaikuvatane. Wasaaniiw’e kana waile kwikala nthi.

“Ikaangi, neena luka yitu. Ndukew’e ta ukutuuma na Kisungu.”

Mwiitu wa mwenyu niwakunuie kasuva ka lip balm, alikya kala ka mwela, na eevaka ilomo syake kavola. Niwavindukie ausisya na aalula undu wai unasya kwa kikamba.

Atumia nimakunie mbi.

“Nengei mwanya.”

Wamina kwasya uu niwaungamie na waumaala.

Umau niwathiuukisye mutwe wake nundu ndwaakumana uyumaluka.

Nza kwai muuo; itu yai langi wa yayaya. Ndata syai mbingi. Dj ekiite vulana nzau ngito. Niwaulyailye ila waumaalukile. Athingithisye kyongo kyake aatiie wathi wa Wiz Kid, ula wathaukaa kuma letiuni yake. Kiwanzani kya kusunga kyausuite imwana na eetu amile asomu; maendee na kusunga na kwina matiie Wiz Kid.

Are you gonna dance o
If I show you the money
Are you gonna dance you o
If I show you my pocket…

Andu ma utuini maungamite utee. Meloelaa wathi mathatite; mayasya mayisa kusunga kindu matekwiw’a, maendee na kutanyuka milaa na kunywa tuluki twa Prince, maisye meenda wathi wa Kikamba. Wakethisye mutumia ula wanoaa kavyu vakuvi na yiiko ka kuthinza mbui utuku usu masaa angi.

Wakomanie na muungamii waku ukilye kukata kasila kala kaendete kyooni.

“Kasee, ni kyau kina vinya?”Muungamii waku niwakulilye.

“Vai thina.Neew’a nanoa.”

“Wikita kuthauka, tiw’o? Umunthi niw’o uunengwa kiveti ni kana mwambiisye musyi.”

“Niw’o, mwanaa’ mwaitu. Lakini atumia asu me nyumba kote meuneena na nthimo na Kikamba kiliku mani.”

“Ai kyau?”

“Ndikuelewa undu mekwasasya. Ndyisa kukwatya kikamba kyoo kiliku.”

Muungamii waku aunengie umwe kati wa suva ila sya Guinness wakwete. Aumisye opener muvukoni wa itina na akunua nzovi usu.

“Uki uu nuukutunga vala umite; nuukulilikany’a nzia sya aa umau,” muungamii waku niwaisye; na ookilya suva wake kiseveni. Ndweesilasya kunywa uki utukuni wamathaa maku andu makweteele nyumba.

“Twike uu.”

“Vai thina.Cheers, bro.

Suva waku na wake syakomanie kiseveni, syakongana vanini na kawasya katheke ka clink!

DJ eekie wathi wa Ken wa Maria. Niwamenete aini ma Ukamba. Muungamii waku aukusisye kw’oko na mwathi mbililo wa yiiko. Vaa, kawathi ka Beyonce kainaa kuma letiuni nini. Andu ala angi ma muika mauisye ukemi ila wavikie. Mwiitu umwe auvuuisye muongoni na oonthe maasya waile itha unengiwe kiveti ni kana mukambiisya musyi wenyu.

Mwanyw’ie nginya kwakya.

Nzamba nisyaisye. Kasula ka kwakya kavuuisye uthyu waku. Niwathambie uthyu kuma kiw’uni kya muveleki na weevangula na taulo nziu ila yaililitwe ikasyani. Wakomanie na mwendwa waku ena inya waku.

“Wakya Mwanawa,” Inyaa waku niwaukethisye.

Cool,” wasungiie na kithungu, na woony’a inyaaku kitole kya kyaa kya yumbumbu.

Inya waku ekalile ta waseng’a. Eei mwendwa waku eew’a wamuketheka ku. Mwendwa waku athikie vanini na aelesya Inya waku undu waisye. Inya waku athekangie vanini na aasya niwamutia; inywe syana sya matukuni mbanangiku itanenga aa inya ndaia.

Mwendwa waku akwosie na mwai kuungama utee wa Toyota Wish yaku nzau. Kitai kila waunoona uthyuni wake nikyookie. Ausyaisye methoni maku ateuveny’a.

“Wi kiveti?” Niwaukulilye.Ndaakunenga ivinda ya kusungia.

“Kana mwiitu ungi uvangite kutwaa vandu vakwa?”

Wasongangie vaasanga; ndwendaa andu mayiw’a muisungilana na mwenda waku. Mwenda waku akuatiie mbililo wa nyumba; akinyite ta ilondu yiendete kuthinzwa.

“Ndiukuelewa. Nuw’e nisi wi weka. Wi vaa yu yii tuneena, na ndwisa kuma,” niwaisye na wakunanga kithui kyaku vanini ta wavoyaa.

“O naku wi ngooni yakwa. Lakini ndukatate!”Niwaleile kuukumbatilya.Waiunoona kyua takyamuthela.

“Ni kyau?” Niwamukulilye na wambatilya miwani yaku na muvuuto.

“Nenge kitumi kianiu kya kututia wiyoo kila mundu evo.”

“Oooh. Kiu ona ti kindu.”

“Kino! Ni kindu kwakwa! Ndwisi nilasimikie kukengana unalatile mbete yitu ya nduu kwenyu Kathama,” Niwaseng’ie kwiw’a mwendwa waku aikuuma kya athengi.Walilikanile ithe wake ni musikali na waekana nake; nonginya ukethia mwendwa waku aeeiw’e ateunanw’a kana kwisuvwa.

Wavinganiisye itheka.Niwendeeiw’e nundu mwendwa waku wakyene; kakethe koi.

“Ninithukiisye.”

“Tulasimikie kuendeesya ntheo utevo; lakini ninatumiie kaneeni kakwa kwosa mavisa na wasya wa kila kinaendee.”

“Ni sawa. Nineew’ie nanoa ni kweteela.”

“Kweteela kyau?”

“Atumia asu manailye kuneena kwa ivinda yiasa,” wasya waku niwaitavie.

Mwenda waku asyaisye ngaliko ya umiloni wa sua. Muundani kwa mutui imwana syai syaendee na kutw’a milaa. Wasyaisye mwendwa waku methoni make na waathimua.

“Kwoou wiendaa atumia maneene Kithungu. Eh! Wiona ta alimu ma university ilayenu. Kwoou wendaa mekie suti sya mbesa ndaasa?” Mwenda waku ai muthatu.

Sua yai inatheea. Muithi ainavinguia indo.

“Kyathi kiambiia oyu mituki. Weta mituki.Ndavye kila kikikie naumaala.” Wasyaisye saa yaku; wasyaisye kw’oko kwa aume na kwa aka. Mwiitu wa Inyia wa mwendwa waku aumiliile itina wenyu na avulya mwenda waku. Mwendwa waku akwiie mwithianie yiingi; niwathi kwikia ngua ingi.

Weekiiwe kyii na waetewe syavati ili syi isaanini ya kauli.

Mundu niwakunanganisye maau na nthi vakuvi naku. Niwatelemile.

“Mwanake witheka na kiyoo kya kaneni wi weka niki?” Umae waku niwaukulilye, na ekala utee waku. Atulilye kuu kwake kwa aka uvwauni wa kamesa kala wailiile kyii. Wasyaisye woona tuki twili tunou tuithambia kyiini kyaku, tuemiwe ni kwiyovosya.

Sorry Uma…,” waneenie Kikamba kyaema.

“Ninisi nuiw’a undu ngwasya; no kula utesa kuneena takwa.”

Wavoyaa evetange vau; na indi nowendaa kuneena nake. Ookilile alumite ta mundu uendete kukw’a. Maau make matolekile kute mbila yakunwa na kimotho.

“Ninguuvundisya Kikamba kitheu kya Masaku kyathi kitanambiia,” niwautavisye na ambiia kuandika muthangani na mukwayu wake.

“Nzele,” kiu nikyo waandika,” Niwaisye. Umae waku niwetikiisye na kyongo na akwia kongilati.

Na kisomo kyaendeea.

“Nakyo kii ni kyau,” niwaisye na akwolotela ndeto ingi.

“Nditonya kutamuka ndeto isu nesa.”

Umae waku eetie kamwana kanini kasoma ua na kakwia yiu ni isyitwa yingi ya nzele.

“Tuendee sua ungi. Oyu tukoote malenyu,” wamukwatiie nginya aungama nesa. Aendaa akungutitye lakini walasimikaa kusembanga vanini ni kana mutambanisye. Mwatheeina kasila kala kaendete naku itheo miundani. Umau waku niwaunengie tablet ya mwiitu wa mwenyu; na asyoka musyi.

Niwamivinguie nawoona kila kinaendeei utuku muvitu. Niwakilile mwambiio.

Usue waku akwete mukondu usie ngondu. Authyuluukilye kyongoni kya mwenda waku mala muonzaakyasya; ‘nikwendea moseo maingi vate ngui; syaia muemeu syana mbingi kute ngondu ithi ngwete.

Niwavoisye tablet na wasunzumala itina wa kikuthu na watheesya muvuuto waku mwiu wa jeans. Kitimba kyaku kyatinie kinyelelya; mai ala maemete kuma wiyoo usu muvitu mavalukile nyekini; maumite na wasya wa ptho! Ptho! Ta makuithye. Niweew’ie mwathukanisya wa kyathi akwita.

Weevangulile kitimba na tissue yai muvukoni waku. Waambatiilye muvuuto waku na wasyoka.

Mwathukanisya wa kyathi niwaendeei na kutangasa. Nimwathekie ila wakwitie Ikaangi yaw’o nundu wa kwivaasya na kwitikilwa ni kelitu ka musikali. Mwiitu wa mwenyu wa mwenda waku niwasukiie mwendwa waku. Mwendwa waku alikile nyumba na ooka akusitye muvuko munou wandia. Itheake niwookilile na aasya mwiitu wake niwaka kutw’ika kiveti kyeene.

Andu nimathekie.

Mwiitu wa mwaitu wa mwendwa waku niwalikile nyumba na ooka na mukeka. Niwaseng’ie. Mwendwa waku niwekaliele u mukeka, itina wa kusekwa suka mbingi nginya anoa ekala kiveti kiminite masyaa. Mwathukanisya wa kyathi akwiie niukilye mwenda waku na silingi ngili ili. Wasengie undu mamanthaa ilovia syathini. Weei ngoo yaku vai thina; ii mbesa ikeetha syi syaku itina wa kyathi.

Ona vailye oou ndwendaa andu menyu maisindwa nala maa mwendwa waku. Niwoosie kaneeni kuma kwa mwathukanisya wa kyathi.

Andu nimakililye ki.

“O ngili ili tu. Mwenda wakwa ndesya ithwa e wa mbesa nini uu.”

“Tuyienda mbee wa vau,” mwathukanisya wa kyathi niwaneenie atumiite kaneeni ka DJ.

“Vai nzeve. Nienda anenge ngili umwe.”

“Waki?”

“Nundu wa kwikala nthi ndamutavitye. Uu niwonany’a wa kana namutwaa akekaa undu ukwenda.”

Ikomano niyausisye ukemi.

“Ii kweli yii niyo ikaangi yaw’o – roaster.” Mwathukanisya wa kyathi niwaisye.

Niwesuviite muno.Kumukilya oou kya ulu kii mwene kwai kutonya kutuma witw’a mbesa ingi.

Ngemi na nzililo. DJ niwathaukie kawasya katheke; loooooooud.

Niweetie andu menyu.

“Veonany’a musee uu wakwa akeetaa andu twakwatwa ni thina wa kimusyi. Nginya twokita,” mwendwa waku niwaisye.

Ikomano niyaungamie nayakuna mbi.

Weew’ie yuutia yavaluka ivuni yaku. Kelitu kaa veonany’a keikatavye undu vethaa vailye.

“Niki?” Niwakulilye.

“Nuw’e uumbukilya.”

Wamunengie kw’oko kwaku kwa aume na weeka ta uendete; na wamwia na Kithungu; shall we, my dear. Lakini ndaanyinyuka vala wailye.

Sua yakililye kulalya. Muithi niwaingiie indo. Ngaliko yenyu na yaa mwendwa waku nimaendeeie na kukanania. Ilovia nisyaendeeie na kumw’a kwa wingi. Niwaemiwe nikusiiia kuema kuaniwa kwaku. Niwaseng’ie niki andu asu maemete kuunenga kiveti kyaku; niki mekwona ta ukwendeew’a ni ithau yiu ya mbaka na mbia.

Wasukiie muungamii waku na muka na mwendwa waku na wathi. Ikomano yamanyie wathi kyooni itina wa nyumba. Wamelilye ikunda yimwe ya kiw’u na woosya tablet yaku kuma ulu wa kivila – vala wamitiite.

Wamivangulile kitoo na kitambaa kyaku kya kw’oko na waambia kwiloela vala ukwiloelaa yiingi; wambiie mwambiio.

Mutumia wa ngaliko ya kwaa mwendwa waku oosa kavyu. Oloota ngingo ya mbui nzau nako na asya nthakame ila yetika niyamukwatanithya; we na mwendwa waku. Eea mwendwa waku nievite isyitwani ya nthakame isu ya kithitu kana akethaa e kiveti kiseo kyaku. Atumia aangi nimeumutaa na kumukindiliila kunenga kithitu kiu ndaia. Mutumia uu easya mbui isu ndii yisa kung’eewa vaa nyumba; mayiendaa kuthokonia carpet. Eekia kaluvu nzeleni na atwaia ithe waku. Ithe waku akuna nguku imwe na athilia na aamba brrrrr; ndanyusaa nzovi. Mutumia asyaitye mwendwa waku. Mwendwa waku niwathingithya kyongo kyake; mutumia eimukulitye kana nukavamutavikya, itina wa kumuya. Mutumia oolota simu yaku na tablet siitwe kati wa atumia aangi na andu ma musyi; na amwia naunenge wone kila kiendee.

Read the English translation “Endless” by Peter Ngila


Peter Ngila (@pinjefifty) ni mwendwa wa mavuku, musomu na muandiki wa Kenya kuma Masaku. Anaminie kusoma journalism mituki Mount Kenya University. Ngila athukumaa na Ithangu ya the Star, Kenya. Ngila nuendete kuvundiw’a kuandika Ilovi na Tanzania ni Writivism na niwithiitwe kati wa kivindi kya kuvundiw’a. Wia wake nutumbithitw’e muwado.com, Amka Space Literature Forum, Sankofamag na Daily News, ithangu ya Tanzania. Ngila nunaminie kuandika ivuku yake; aendee na kumiseuvya.

What's Your Reaction?
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0
Scroll To Top
%d bloggers like this: